VPS Backup

VPS Backup 100gb
 • 1 Core CPU
 • 512 Mb RAM
 • 100 GB HDD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
VPS Backup 200gb
 • 1 Core CPU
 • 512 MB RAM
 • 200 GB HDD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
VPS Backup 300gb
 • 1 Core CPU
 • 1024 MB RAM
 • 300 GB HDD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
VPS Backup 400gb
 • 1 Core CPU
 • 1024 MB RAM
 • 400 GB HDD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
VPS Backup 500gb
 • 2 Core CPU
 • 1 GB RAM
 • 500 GB HDD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
VPS Backup 700gb
 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 700 GB HDD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn