SSD VPS

VPS chất lượng cao là KVM VPS hiệu suất cao, hoạt động ổn định. Được tính toán Tối ưu hóa làm Webserver / Hosting

KVM - 01
 • 1 Core CPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
KVM - 02
 • 1 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
KVM - 03
 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 50 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
KVM - 04
 • 2 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 60 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
KVM - 05
 • 4 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 70 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
KVM - 06
 • 4 Core CPU
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn
KVM - 07
 • 8 Core CPU
 • 16 GB RAM
 • 160 GB SSD
 • 01 địa chỉ IPv4
 • Bandwidth Không giới hạn