Files hosting, lưu trữ files và backup

Files Hosting - Hỗ trợ upload bằng FTP, download FTP/HTTP

Backup 100GB
 • 100 GB Lưu trữ
 • 10 FTP Accounts
 • 03 TB Bandwidth
 • 10 Domains
 • 10 Subdomain
 • Hỗ trợ Password Protected
 • FTP Upload
 • FTP/HTTP Download
 • Hỗ trợ WAN/ LAN 1Gbp/s
 • DirectAdmin Control panel
Backup 200GB
 • 200 GB Lưu trữ
 • 20 FTP Accounts
 • 06 TB Bandwidth
 • 10 Domains
 • 20 Subdomain
 • Hỗ trợ Password Protected
 • FTP Upload
 • FTP/HTTP Download
 • Hỗ trợ WAN/ LAN 1Gbp/s
 • DirectAdmin Control panel
Backup 300GB
 • 300 GB Lưu trữ
 • 30 FTP Accounts
 • 10 TB Bandwidth
 • 10 Domains
 • 30 Subdomain
 • Hỗ trợ Password Protected
 • FTP Upload
 • FTP/HTTP Download
 • Hỗ trợ WAN/ LAN 1Gbp/s
 • DirectAdmin Control panel
Backup 400GB
 • 400 GB Lưu trữ
 • 40 FTP Accounts
 • 12 TB Bandwidth
 • 10 Domains
 • 40 Subdomain
 • Hỗ trợ Password Protected
 • FTP Upload
 • FTP/HTTP Download
 • Hỗ trợ WAN/ LAN 1Gbp/s
 • DirectAdmin Control panel
Backup 500GB
 • 500 GB Lưu trữ
 • 50 FTP Accounts
 • 15 TB Bandwidth
 • 10 Domains
 • 50 Subdomain
 • Hỗ trợ Password Protected
 • FTP Upload
 • FTP/HTTP Download
 • Hỗ trợ WAN/ LAN 1Gbp/s
 • DirectAdmin Control panel