Files hosting, lưu trữ files và backup

Files Hosting - Hỗ trợ upload bằng FTP, download FTP/HTTP

Backup 100GB
  • 100 GB Lưu trữ
  • 10 FTP Accounts
  • 03 TB Bandwidth
  • 10 Domains
  • 10 Subdomain
  • Hỗ trợ Password Protected
  • FTP Upload
  • FTP/HTTP Download
  • Hỗ trợ WAN/ LAN 1Gbp/s
  • DirectAdmin Control panel